.

Ви є тут

НАШ світ

НАШ світ –
                це КОМП'ЮТЕРНИЙ СВІТ!

 

МИ знаємо, як створювати цей світ, як працювати в ньому та для нього.
          МИ готуємо фахівців саме для цього.
          МИ є перші та провідні у своїй галузі на Україні.
          МИ гармонійно поєднуємо в навчанні новітні досягнення
          фундаментальних і прикладних наук, інформаційних технологій тощо.

Базова освітня програма (ОП) «КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

(структура бакалаврської програми)

 

За цією ОП здійснюється підготовка за спеціалізаціями:

Комп'ютерні системи та компоненти

(структура програми магістра)

Системне програмування

(структура програми магістра)

Спеціалізовані комп'ютерні системи

            (структура програми магістра)

 

Комп'ютерна інженерія, як сучасний науково-технічний та освітній напрям

 

Інструментальним арсеналом інформаційних технологій є комп'ютерні системи, що в сучасному розумінні являють собою єдність технічних та програмних засобів, які взаємно доповнюють одне одного. Термін "Комп'ютерна інженерія" вживається для позначення комплексного науково-технічного напрямку, що охоплює теоретичні основи й технологію розробки, конструювання, реалізацію, модернізацію, підтримку й утилізацію системного програмного забезпечення й технічних засобів сучасних комп'ютерів і комп'ютерних систем, а також устаткування, керованого комп'ютером. Комп'ютерна інженерія як базовий освітній напрямок, представлений у вищій школі практично всіх розвинених країн (включаючи США, Канаду, Японію, західну Європу та ін.).

Комп'ютерна інженерія ґрунтується на відповідних математичних та фізичних принципах побудови комп'ютерних засобів, організації обчислювальних процесів, теорії комп'ютерних систем і мереж, теорії проектування й конструювання апаратних, програмних й інформаційних систем і технології розробки апаратного й програмного забезпечення, комп'ютерних систем і мереж. Комп'ютерна інженерія вимагає широкої і, в водночас, глибокої математичної і технічної підготовки фахівців, що в ній працюють. Виключне значення мають наступні розділи математики й техніки: дискретна математика, прикладна теорія цифрових автоматів, системне програмування (асемблерний рівень), теорія імовірностей і математична статистика, алгоритми і методи обчислень, теорія діагностики технічних та програмних засобів, паралельні та розподілені обчислення, теорія надійності та відмовостійкості технічних та програмних засобів, організація та архітектура процесорів і систем, багатопроцесорні системи, теорія операційних систем, інформаційні системи, комп'ютерні мережі, системи автоматизованого проектування апаратних і програмних засобів.

Основна відмінність "Комп'ютерної інженерії" від "Комп'ютерних наук" полягає в тому, що "...інженерія" займається переважно внутрішніми, по відношенню до комп'ютера чи комп'ютерної системи, проблемами (тобто, "як влаштовані і функціонують комп'ютери та комп'ютерні системи?"). В той же час, "...науки" займаються переважно проблемами застосування комп'ютерів чи комп'ютерних систем для створення інформаційних технологій чи вирішення якихось задач в інших предметних областях.

Навчальні плани з "Комп'ютерної інженерії" в вищій школі України повністю відповідають рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/IЕЕЕ-CS (The Association on Computer Machinery and Computer Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers) світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм в комп'ютерних галузях технічної освіти. Вони також узгоджені з відповідними навчальними програмами, прийнятими в кращих Університетах Європи та Північної Америки, а в частині фундаментальної математичної та фізичної підготовки навіть переважають багатьох із них.

Фахівці з комп'ютерної інженерії мають виконувати функції, що не покриваються програмами підготовки по інших базових освітніх напрямах, а саме:

  1. Виконувати розробку сучасних структур та системного програмного забезпечення комп'ютерів, комп'ютерних систем та мереж, розподілених систем як в аспекті їх створення, так і в аспекті пошуку оптимальних рішень при проектуванні та конструюванні.
  2. Вирішувати завдання побудови й адаптації цифрових пристроїв і програмного забезпечення для створення спеціалізованих і вбудованих систем.
  3. Вміти застосовувати теоретичні знання з розробки апаратних і програмних засобів, комп'ютерних мереж і інформаційних процесів в широкому колі технічних додатків.
  4. Вміти знаходить оптимальне співвідношення між програмною й апаратною реалізацією, визначати оптимальну топологію, структуру й організацію комп'ютерних систем, розробляти інтерфейси обчислювальних систем тощо.
  5. Вміти створювати операційні системи, вміти виконувати підготовку завдань для паралельного їх виконання в сучасному паралельному обчислювальному середовищі.

Навчання проводиться за програмами, що орієнтовані на поглиблене вивчення технічних і програмних засобів комп'ютерних систем та мереж.

ОП на базі бакалаврату "Комп'ютерна інженерія" мають спільну особливість: відповідні фахівці будуть займатися розробкою, конструюванням, виробництвом, підтримкою, модернізацією та утилізацією певних комп'ютерних об'єктів. В той же час спеціальності відрізняються одна від іншої саме цими об'єктами діяльності фахівців.

Прикладами об'єктів діяльності для кожної спеціалізації є:

Спеціалізація «Комп'ютерні системи та компоненти» - високопродуктивні комп'ютерні системи, мультипроцесорні, кластерні, паралельні та розподілені системи; комп'ютерні мережі (локальні та глобальні) тощо.

Спеціалізація «Системне програмування» - операційні середовища і системи, в тому числі системи реального часу; програмні агенти; системне програмне забезпечення (драйвери, компілятори та ін.); програмні засоби захисту інформації тощо.

Спеціалізація «Спеціалізовані комп'ютерні системи» - комп'ютерні системи з оптимізованими параметрами, бортові і навігаційні, вбудовані, діагностичні, криптокомп'ютерні системи, системи обробки сигналів та зображень тощо. 

 

Українська