Ви є тут

Документація до захисту_маг

Зразки необхідних документів:

Заява на тему магістерської дисертації

Титульний аркуш магістерської дисертації

 Завдання на магістерську дисертацію(МД)

Шаблон таблиці з балами від керівника 

Відгук керівника МД

Рецензія на МД

За 7 днів (тиждень) до захисту

треба здати документи секретарю ЕК

(ауд.112-15 Бояріновій Юлії Євгенівні)

1. Зброшуровану та підписану магістерську дисертацію

            Структура магістерської дисертації:

                ·           Титульний аркуш із зазначенням спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія 

                                                                                «Комп'ютерні системи та компоненти» 

                                                                        або  «Системне програмування»

                                                                        або  «Спеціалізовані комп'ютерні системи»),

теми, ПІБ студента, керівника, консультантів, рецензента і т.д., де мають бути всі підписи;

·           ЗАВДАННЯ на МД із обов’язковим зазначенням номеру та дати наказу

                                    (№3298-C   від 12   .11  . 2020  р.) та календарним планом;

·           РЕФЕРАТ (укр., англ. мовами на окремих аркушах)

·           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

·           ДОДАТКИ (презентація,лістинг програм(-и), копії публікацій, довідка про впровадження, якщо є)

2. Компакт-диск з матеріалами МД

          Інформація, записана на диск,  повинна бути структурована наступним чином:

·           папка TEXT;

·           папка PROGRAM;

·           папка PREZENTATION

·           папка WEBSITE (містить файл з рефератом  на двох мовах та файл з ТЕКСТОВОЮ інформацію про РОЗРОБКУ, що розміщуватиметься на сайті кафедри).

На диску повинен бути підпис керівника. Цей диск необхідно вкласти в конверт, що кріпиться до обкладинки МД.

 

3. Зброшуровані копії слайдів презентації 

5. Рецензія

6. Відгук керівника 

7. Залікова книжка

8. Довідка про впровадження (якщо є)

9. Результати оцінювання магістерської дисертації

Особи, МД яких не підписана завідувачем кафедри, до захисту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

За несвоєчасне подання вище зазначених документів, а також за оформлення їх в неналежному вигляді накладатимуться штрафні бали (див. табличку)

Порядок підготовки МД до захисту

  1. Підшита МД  підписується автором, керівником, рецензентом.
  2. Диск з матеріалами МД підписується керівником та приклеюється в конверті на обложці МД.
  3. МД разом з рецензією, відгуком та табличкою результатів оцінювання від керівника (посилання на зразок в електронному вигляді дивись вище) та графічними матеріалами (презентацієй), довідкою про запозичення надається секретарю екзаменаційної комісії для розміщення матеріалів МД на сайті кафедри.
  4. Після того, як матеріали МД будуть розміщені на сайті кафедри  -секретар засвідчує це своїм підписом в таблиці результатів оцінювання.
  5.  МД разом з усією необхідною документацією остається у секретаря екзаменаційної комісії для подання в ЕК..
  6. Захист МД відбувається згідно графіку.

 

Undefined