Ви є тут

Наукові публікації співробітників кафедри СПіСКС у 2017 році

 1. Ахметова Д.Н. Особливості створення  робота-гексопода// Комп‘ютерні системи та мережі (CSNT-2017)  :  матеріали Х науково-технічної  конференції-К.: НАУ, 20-22 квітня 2017.
 2. Клятченко Я.М. Модифікація алгоритму пошуку візуальних помилок верстки  / Я.М. Клятченко, К.О. Фурдило //  Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Луцьк . – 2017. С.29-30.
 3. Клятченко Я.М. Модифікація алгоритму ущільнення без втрат LZ4 / Я.М. Клятченко, М.С. Кухленко //  Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Луцьк . – 2017. С.29-30.
 4. Petrashenko A., Zamiatin D., Pazii A. A location prediction approach of moving objects // Проблеми інформатизації та управління. № 1-2 (57-58). Збірник наукових праць Національного Авіаційного Університету. — Київ. — 2017. — С. 72-78
 5. V.A. Yatsenko. NARMAX identification for space weather prediction using multiobjective approach. 17th Ukrainian Conference on Space Research, Odessa, Ukraine. 2017.
 6. V.A. Yatsenko. Robust NARMAX model and forecast of geomagnetic indices. Fourteenth European Space Weather Week, Session 2 - best practice in transitioning existing space science tools to operational SW prediction systems 2017, Ostend, Belgium.-P.85-86.
 7. Бояринова Ю.Е.,Калиновский Я.А.,Сукало А.С. Исследование алгебраических и функциональных свойств обобщенных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности Реєстрація, зберігання і обробка даних Т.19 №1 – C.22-33
 8. Я. А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова, А. С. Сукало, Я. В. Хицко Система гиперкомплексных операций в Maple Реєстрація, зберігання і обробка даних. Т. 19, № 2.-C.11-23
 9. Я. А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова Метод исследования изоморфизма неразложимых гиперкомплексных числовых систем Электронное моделирование Том 39, № 3 (2017) – C.61-76
 10. Я. А. Калиновский, Ю. Е. Бояринова, А. С. Сукало, Я. В. Хицко Программный комплекс для гиперкомплексных вычислений Электронное моделирование Том 39, № 5 (2017) – C.81-96
 11. Ya. Kalinovsky, Yu. Boyarinova, A. Sukalo, Ya. Hitsko The basic principles and the structure and algorithmically software of computing by hypercomplex number https://arxiv.org/ https://arxiv.org/abs/1708.04021
 12. Gorodko N.A., Boyarinova Yu.E Using hyper complex numbers for modeling the quality management system of information services System Analysis and Information Technologies. 19-th International Conference SAIT 2017. Kyiv, Ukraine, May 22-25, 2017.  С.231
 13. Kalinovsky Ya.A., Boyarinova Yu.E., Hitsko Ya.V., Sukalo A.S. Package hypercomplex symbolic computations in Maple environment System Analysis and Information Technologies. 19-th International Conference SAIT 2017. Kyiv, Ukraine, May 22-25, 2017. С.232
 14. Калинин В.В., Бояринова Ю.Е. Клеточные автоматы System Analysis and Information Technologies. 19-th International Conference SAIT 2017. Kyiv, Ukraine, May 22-25, 2017. С.280
 15. Калиновский Я.А. Ю.Е. Бояринова, А.С.Сукало Обработка  гиперкомплексных данных с использованием пакета символьных вычислений в среде Maple V Міжнародна науково- практична конференція “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні, Київ,22-23 червня 2017 С.63-66
 16. Я.О. Каліновський, Ю.Є.БояріноваЯ. В. Хіцко Використання системи аналітичних обчислень MAPLE для синтезу реверсивних цифрових фільтрів з  неканонічнимиі гіперкомплексними числовими системами V Міжнародна науково- практична конференція “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні, Київ,22-23 червня 2017 С.61-63
 17. Н.О. Городько, Ю.Є.Боярінова Моделювання оптимальної інформаційної взаємодії в системі організаційного управління ІV Mіжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами»//київ 22-23 листопада 2017 www.nuft.edu.ua
 18. Бояринова Ю.Е. Модуляр6ніе операції с гиперкомплексніми числами Щорічна підсумкова наукова конференція Інститута проблем реєстрації інформації НАН України, м.Київ, 17-18 травня 2017 С.47-49
 19. Максим К.Є. Дослідження сучасних методів стеганоаналізу System Analysis and Information Technologies. 19-th International Conference SAIT 2017. Kyiv, Ukraine, May 22-25, 2017 С.298
 20. Продан А.О. Дослідження законів Ципфа з метою визначення унікальності автора за формулою System Analysis and Information Technologies. 19-th International Conference SAIT 2017. Kyiv, Ukraine, May 22-25, 2017 С.319
 21. Бояринова Ю.Є.,Калиновский Я.А.,Сукало А.С. Гиперкомплексные числовые системы четвертой размерности Киев, ИПРИ НАНУ   Х.: Exspress-kniga 126с
 22. Alexandre Scherbyna. Votre serveur de poche : Comment installer le serveur Moodle sur Android /  Alexandre Scherbyna, Mariia Orlova // MoodleMoot & Mahara Hui, 2017 - Université Jean Moulin Lyon 3. Du 28 au 30 juin 2017. Accès : http://lyon3-2017.moodlemoot.fr/course/view.php?id=84
 23. Марченко О.І. Класифікація способів реалізації та покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло / О.І.Марченко, О.О.Марченко, М.М.Орлова // Штучний інтелект. - 2017.
 24. Штучний інтелект і інтелектуальні системи AIIS-2016; Назва доповіді – Марченко О.І. Класифікація способів реалізації та покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло / О.І. Марченко, О.О. Марченко, М.М. Орлова // Штучний інтелект і інтелектуальні системи AIIS-2016. -Київ.
 25. Орлова М.М. Сумісність підходів хмарних обчислень та грід-технологій / М.М. Орлова, І.С. Телелейко // Системний аналіз та інформаційні технології. – Київю - 2017.
 26. Мосійчук І.В. Модифікований алгоритм пошуку найкоротших маршрутів передачі інформації в однорангових мережах / І.В. Мосійчук // Міжнародна конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами». – Київ. – 2017.
 27. Мосійчук І.В. Модифікований алгоритм пошуку найкоротших маршрутів передачі інформації в однорангових мережах / І.В. Мосійчук // Міжнародна конференція «Інтегровані Інтелектуальні Робототехнічні комплекси» ІІРТК – 2017.
 28. Зубок В.В. Виявлення мережевих атак на комп`ютерні системи за допомогою нейронних мереж / В.В. Зубок // Міжнародна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології. САІТ-2017». – Київ. – 2017.
 29. Марченко О.І. Побудова дерева пошуку способом з використанням методу Монте-Карло і контролем форми дерева / О.І.Марченко, О.О.Марченко, Б.О.Щербина // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. - Журнал очікується в листопаді.
 30. Марченко О.І. Порівняльний аналіз способу пошуку з контролем форми дерева при виконанні пошуку по дереву методом Монте-Карло / О.І.Марченко, О.О.Марченко, Б.О.Щербина // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвячену 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (13-15 грудня 2017).
 31. Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 53, №3. – С. 150-163.
 32. Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. –  2016. –  Том 55, №5. – С. 96-104.
 33. Щербина О.А. H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина // ISSN: 2411-5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник наукових праць. К.:  Вид. центр КНЛУ. –  2016. – Випуск 54. –  С. 84-88.
 34. Щербина О.А. Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів технічного університету. / О.А. Щербина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Вип. 47. – С. 308-312.
 35. Щербина О.А. Вибір засобів створення тестових питань для Moodle / О.А. Щербина // ISSN 1998-6939. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2017. – № 1 (30). – С. 110-121.
 36. Щербина О.А. Педагогічний експеримент із застосування відкритої системи підвищення кваліфікації викладачів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.А. Щербина // ISSN 3041-4245. Scientific Discussion. – 2017. – Vol. 1, No10. – Р.  37-48.
 37. Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 53, №3. – С. 150-163.
 38. Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. –  2016. –  Том 55, №5. – С. 96-104.
 39. Щербина О.А. H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина // ISSN: 2411-5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник наукових праць. К.:  Вид. центр КНЛУ. –  2016. – Випуск 54. –  С. 84-88.
 40. Щербина О.А. Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів технічного університету. / О.А. Щербина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Вип. 47. – С. 308-312.
 41. Щербина О.А. Вибір засобів створення тестових питань для Moodle / О.А. Щербина // ISSN 1998-6939. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2017. – № 1 (30). – С. 110-121.
 42. Щувайло А.О. Вибір програмних засобів для створення навчального відео /  А.О. Щувайло, О.А.Щербина // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2017. – С. 38.
 43. Ліщинський В.К. Огляд нових програмних засобів для проведення вебінарів /  В.К. Ліщинський, О.А.Щербина // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2017. – С. 34.
 44. Мішкур Ю. В. Організація загального моніторингу відвідуваності занять в Moodle /  Ю.В. Мішкур, О.А.Щербина // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2017. – С. 35.
 45. . Oleksandr I. Marchenko, Oleksii O. Marchenko. Monte-Carlo Tree Search with Tree Shape Control. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). Conference Proceedings. May 29 – June 2, 2017., Kyiv, Ukraine., p.812-817.
 46.  
 47. Марченко О.О. Побудова дерева пошуку способом з при використанням методу Монте-Карло і контролем форми дерева. / Марченко О.О., Марченко О.І., Щербина Б.О. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2017. – № 4. - с.65-69.
 48. Марченко О.О. Логарифмічний критерій контролю форми дерева для покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло. / Марченко О.О., Марченко О.І. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2017. – № 27. - с.37-43.
 49. Марченко О.О. Спосіб динамічного розпаралелення пошуку в дереві методом Монте-Карло в grid-системах. / Марченко О.О., Марченко О.І. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. (на стадії публікації).
 50. Марченко О.О., Марченко О.I. Модель динамічного розпаралелення пошуку в дереві методом Монте-Карло для grid-систем. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2017, Київ, 22 – 25 травня 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”, 2017., с.213-214.
 51. Solodrai I.I., Marchenko O.I. Technique for combining neuroevolution and temporal-difference learning. System analysis and information technology: 19-th International conference SAIT 2017, Kyiv, Ukraine, May 22 – 25, 2017. Proceedings. – ESC “IASA” NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2017., p.140-141, - text: eng.
 52. Погорелов В.В., Марченко О.I. Використання графа залежностей значень i станів для трансляції програм. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2017, Київ, 22 – 25 травня 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”, 2017., с.314.
 53. Марченко О.І., Марченко О.О., Щербина Б.О. Порівняльний аналіз способу пошуку з контролем форми дерева при виконанні пошуку методом Монте-Карло. Тези доповіді прийняті на конференцію «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України., яка відбудеться 13-15 грудня 2017 року.
 54. Romankevich V. A. Self-testing of multiprocessor systems with regular diagnostic connections // Automation and Remote Control. – 2017. – Vol. 78, Issue 2. – P. 289 – 299.  Scopus
 55. Romankevich A. M., Romankevich V. A. Diagnosis of multiprocessor systems under failure of more than half processors // Automation and Remote Control. – 2017. – Vol. 78, Issue 9. – P. 1614 – 1618. Scopus
 56. Rabah AlShboul, Vitaliy  A.  Romankevich. GL-model, presenting Emergence of Dengerous State in Multiprocessor Management System // The World of Computer Science and Information Technology. – 2017. – Vol. 7, № 2. – P. 7–9.
 57. Rabah AlShboul, Vitaliy A. Romankevich. Structural Means Generating Pseudorandom Sequences Of Fixed Weight Binary Patterns // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2017. – Vol. 17, No.10. – P. 62 – 66.
 58. Романкевич В.О., Фесенюк А.П., Міліч К.О. Метод статистичних випробувань для оцінки показників фукціональної безпеки ієрархічної відмовостійкої багатопроцесорної системи управління // Сучасні інформаційні технології 2017 (МІТ-2017). Збірник тез доповідей.- Одеса, ОНПУ.- 22-24 травня 2017р. - С. 47-48
 59. Морозов К.В., Романкевич В.А., Сапсай Т.Г. О модификации графо-логической модели для систем и их компонентов с множественными состояниями // Системный анализ и информационные технологии: материалы 19-й Международной научно-практической конференции SAIT 2017.- К.: УНК «ИПСА» КПИ им. Игоря Сикорского, 2017.- С.94
 60. Тимофієнко К.Ю. Використання модифікованого алгоритму випадкового лісу для оцінки біологічної активності молекул // Збірник тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення".- Частина 1.- Тернопіль.- 17 травня 2017р.- С.80-82
 61. Дробязко І. П., Северін С. І., Тесленко О. К., Способи використання генетичних алгоритмів і багаторозрядних підстановок для підвищення ефективності існуючих засобів ущільнення даних. Збірник праць XVII міжнародної конференції ім М.А.Таран (ІАІ-2017) с.70-74
 62. Klyatchenko Y., Tarasenko V., Tarasenko-Klyatchenko О., Teslenko O. PROBABILITY EVALUATING OF COMPUTER DEVICES CORRECT OPERATION WITH AUTOCORRECTION ACCOUNTING. //INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BUILD-MASTER-CLASS-2017», Kyiv, 28.11-01.12.2017,p. 358-359
 63. ПМК-217
 64. Zhengbing H. Determination of Structural Parameters of  Multilayer Perceptron Designed to Estimate  Parameters of Technical Systems / H. Zhengbing, I.  Tereykovskiy, L. Tereykovska, V. Pogorelov// Intelligent Systems and Applications, 2017, 10, P. 57-62. (Scopus)
 65. B. Aitchanov, A. Korchenko, I. Tereykovskiy, I. Bapiyev Perspectives for using classical neural network  models and methods of counteracting attacks   on network resources of information systems News  of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan.  Series of geology and technical sciences(Scopus) Volume 5, Number 425 (2017), P. 202 – 212
 66. Oleksandr Oksiiuk, Liudmyla Tereikovska, Ihor TereikovskiyDetermination of Expected Output Signals of the Neural Network Model Intended for Image Recognition 4th International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications Science and Technology» October 10 - 13, 2017, Ukraine, Kharkiv, http://picst.org/ Scopus)
 67. Терейковський І., Терейковська Л. Метод кодування вихідного сигналу нейромережевих моделей Наукові вісті НТУУ "КПІ"№5, 2017, С. 59-63
 68. Tereikovskiy  I., Radchenko K. Application of Kohonen map for spam detection Тези доповідей Міжнародної  науково-практичної  конференції молодих вчених      BUILD  MASTER  CLASS 2017    «БУД‐МАЙСТЕР‐КЛАС‐2017»    28.11-01.12.2017 р. 
 69. Огородницький А.Д., Наливайчук О.Ю., Наливайчук М.В. ПОБУДОВА ІНФРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ПЛАТИ INTEL GALILEO GEN 2. // Тези доповіді на всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами » – Луцьк, 11 травня  – 2017 – С. 48
 70. Кравченко Д.М., Наливайчук О.Ю., Наливайчук М.В. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MATLAB ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ// Тези доповіді на всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами » – Луцьк, 11 травня  – 2017 – С. 37

 

Undefined