.

Ви є тут

Короткі історичні відомості про кафедру СПіСКС

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем (спочатку як кафедра спеціалізованих обчислювальних пристроїв) офіційно утворена 25 червня 1990 року відповідно до наказу ректора НТУУ"КПІ" одночасно зі створенням факультету прикладної математики та в його складі. Деяка підготовча робота до відкриття кафедри проводилась також протягом 1988 та 1989 років. Це була перша кафедра такого науково-педагогічного спрямування у вищій технічній школі України. Тільки через декілька років подібні кафедри з’явилися в деяких інших технічних університетах України. Кадрову основу новоствореної кафедри складали 14 викладачів та 14 осіб навчально-допоміжного та науково-дослідного персоналу, що за їх бажанням були переведені з кафедри обчислювальної техніки НТУУ"КПІ". Для початкового розміщення кафедри ректоратом НТУУ"КПІ" були виділені три кімнати на другому та третьому поверхах корпусу №18, загальною площею біля 80 кв. метрів. Перший (1990 року) набір студентів по кафедрі складав 25 осіб, це була академічна група КВ-01.

Створенню кафедри та її становленню активно сприяли дійсний член НАНУ   М.З.Згуровський, член-кореспондент НАНУ К.Г.Самофалов, професори НТУУ "КПІ" О.А.Молчанов, О.А.Павлов,  В.П.Тарасенко,  О.М.Романкевич,  М.В.Сіньков,  Г.М.Луцький.

З 1992 року кафедра має  назву СКС. Того ж року кафедра отримала для розміщення своїх підрозділів четвертий та п’ятий поверхи корпусу №15 загальною площею більше 500 кв. метрів де і знаходиться донині.

З 2013  року кафедра має назву СПіСКС (Системного програмувння і спеціалізованих комп’ютерних систем).

Лабораторна база кафедри на сьогодні налічує понад 100 комп’ютерів класу PENTIUM III/IV об’єднаних у локальну мережу з виходом до всесвітньої мережі Internet.

Щорічний набір студентів по кафедрі зараз становить 120 осіб на держбюджетній основі та майже стільки ж на контрактній основі. Загальний ліцензований обсяг підготовки спеціалістів по всіх спеціальностях кафедри становить 190 осіб.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує 27 осіб. Серед них: 1 заслужений діяч науки і техніки України, 2 дійсних члени Академії інженерних наук України, 1 дійсний член Академії технологічних наук України, 6 докторів наук, професорів, 14 кандидатів наук, доцентів, 2 лауреати державних премій, 3 нагороджених преміями та медалями міжнародних науково-технічних товариств. Право керівництва науковою роботою аспірантів мають 11 викладачів кафедри. Зараз на кафедрі навчаються 8 аспірантів. За час існування кафедри її співробітники та випускники захистили 2 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

Загальна кількість студентів по кафедрі – перевищує 500, при цьому серед них понад 100 іноземних студентів з Лівану, Індії, Марокко, Бангладеш, Йорданії, Сирії, Туреччини, Ірану, Китаю, Танзанії, Уганди та інших країн. На кафедрі також навчаються іноземні аспіранти.

З часу утворення кафедри її очолює Тарасенко Володимир Петрович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, голова Секції "Україна" Міжнародного науково-технічного товариства "The Institute of Electrical and Electronics Engineers" IEEE .

 

Основні науково-педагогічні концепції діяльності кафедри

 

Необхідність організації кафедри була зумовлена, по-перше, зростаючими потребами суспільства в фахівцях, які утворювали б кадрове забезпечення інформаційних технологій різного призначення, що на той час почали бурхливо розвиватися та, по-друге, значною диференціацією обчислювальної техніки як наукоємної галузі народного господарства. Тобто, кафедра була покликана готувати професійне кадрове забезпечення для тих надзвичайно важливих напрямків життєдіяльності суспільства, що вже визнані світовою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального 21-го століття. Одним із цих напрямків є математизація науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, тощо, що полягає в їх формалізації, структуризації і найбільш широкому застосуванні математичних методів розв`язку фізичних, технічних, інформаційних, управлінських та інших задач з доведенням розв`язків до конкретного числового результату (це і є суттю прикладної математики).

Іншим важливим сучасним напрямком є комп`ютеризація суспільного життя у світовому вимірі. Зараз саме комп`ютерні системи і комп’ютерні мережі відіграють роль основного інструментального засобу прикладної математики та інформаційних технологій. Тільки через комп’ютеризацію пролягає найефективніший за нинішніх умов шлях математизації. Завдяки такому набору науково-освітніх напрямків на кафедрі забезпечується динамічне гармонійне поєднання новітніх досягнень фундаментальних прикладних наук в підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Характерною ознакою високого рівня розвитку будь якої країни є те, що вона не тільки використовує засоби інформатики (це як необхідна умова), але, перш за все, їх виробляє. Основним інструментальним засобом інформатики є комп'ютерні системи, що в сучасному розумінні являють собою взаємно доповнюючу єдність технічних та програмних засобів. Багато інформаційних технологій (тобто, процесів первісного отримання, зберігання, обробки, передачі та формування нової інформації) можна реалізувати за допомогою універсальних комп'ютерних систем широкого призначення. Але поряд з цим існує велика кількість класів задач в інформатиці, для розв'язку яких недостатньо інформаційно-математичних можливостей і техніко-економічних якостей комп'ютерних систем широкого призначення.

Це зумовлено тим, що, по-перше, завжди існують певні суперечності між формальними математичними методами розв'язування задач з одного боку та загальними принципами побудови, а також технічними можливостями комп'ютерних систем з іншого. Часто саме математична суть задач потребує спеціальних засобів для їх розв'язку.

По друге, структура та функції комп'ютерного інструментарію дуже залежать від специфіки тих предметних галузей, до яких належать задачі, що розв'язуються за його допомогою. Ця специфіка виявляється, наприклад, в задачах обробки сигналів та зображень, навігації, орієнтації та управління рухомими автономними об'єктами, забезпечення функцій телекомунікації, діагностики та контролю об'єктів і систем великої складності, обробки інформації в реальному часі, захисту інформації тощо.

 

По третє, практика використання комп'ютерних систем часто обумовлює особливі вимоги до таких їх якостей, як продуктивність, надійність, точність, енергоспоживання, габарити, маса, конструктивне, функціональне та інформаційне суміщення з другими системами, пристосованість до умов експлуатації та інше. Внаслідок цього виникає потреба створення спеціалізованих комп'ютерних систем, які здатні найкраще (по певній сукупності критеріїв) виконувати задані функції.

Перелічені вище фактори і спричинили в кінці 20-го століття поділ обчислювальної техніки на "Комп’ютерну інженерію" та "Комп’ютерні науки", а також подальший поділ кожного з цих двох базових напрямків ще на декілька спеціальностей.

Таким чином, зміст діяльності фахівців з "Комп’ютерної інженерії" полягає у створенні інструментальних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, засобів захисту інформації в комп’ютерних системах, локальних та розосереджених комп’ютерних систем, а також систем штучного інтелекту.

 

Особливості навчання студентів по кафедрі СПіСКС

 

Підготовка фахівців по кафедрі в цілому відповідає прийнятій у вищій технічної школі України багатоступеневій освітній схемі. Навчання протягом перших чотирьох років спрямоване на оволодіння програмою базового освітнього напрямку "Комп`ютерна інженерія". Особи, які успішно виконали таку програму, отримують документ про базову вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з "Комп`ютерної інженерії". Бакалавр володіє спеціальними уміннями та знаннями для виконання обмеженої кількості виробничих функцій, пов'язаних з циклом існування об'єкту його діяльності.

Узагальненим об'єктом діяльності фахівців з вищою освітою по напрямку "Комп`ютерна інженерія" є технічне та системне програмне забезпечення комп'ютерних систем, мереж та їх компонентів універсального та спеціального призначення. "Комп`ютерна інженерія" охоплює фази розробки та проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, а також (при необхідності) утилізації комп`ютерних технічних, програмних та програмно-технічних засобів.

На відміну від інших освітніх бакалаврських програм, пов'язаних з організацією та використанням комп'ютерних систем, програма "Комп`ютерної інженерії" має найбільш виражене внутрішньо-комп'ютерне спрямування. Сферу майбутньої діяльності бакалаврів з "Комп`ютерної інженерії" складають державні, кооперативні, акціонерні та приватні установи, підприємства, організації, фірми, об'єднання тощо, які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією програмно-технічних комп'ютерних засобів, їх імплантацією до складу інших об'єктів та систем, а також інженерним менеджментом у цій галузі. Однак посади, що їх може займати бакалавр, як правило, не вимагають від нього самостійного прийняття організаційних та технічних рішень і відповідальності за них

Після бакалаврату студенти можуть продовжувати навчання далі для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста (ще півтора року) або магістра (два роки). Спеціаліст - це фахівець, що здобув спеціальні уміння та знання для виконання усіх виробничих функцій, пов'язаних з циклом існування об'єкту його діяльності. Спрямованість і зміст такого навчання визначаються спеціальністю. На основі одного бакалаврату може вестися навчання по декількох спеціальностях. В межах однієї спеціальності може існувати декілька спеціалізацій, які зумовлені певними відмінами в задачах, засобах, продуктах чи умовах діяльності фахівця.

Фахівець рівня магістра має спеціальні уміння та знання для виконання науково-дослідних, педагогічних, управлінських чи інноваційних функцій, що пов'язані з циклом існування об'єкту його діяльності. При цьому вищу освіту рівня спеціаліста можуть отримати практично всі, хто закінчив бакалаврат, в той час як магістерську освіту можуть отримати лише ті, хто виявив схильність до відповідної діяльності, що визначається спеціальною, колегіально прийнятою, рекомендацією кафедри.

По кафедрі СКС після бакалаврату підготовка спеціалістів орієнтована в напрямках інформаційних технологій загального призначення – спеціальність "Комп`ютерні системи та мережі" (КСМ), спеціального призначення – спеціальність "Спеціалізовані комп`ютерні системи" (СКС) або системного програмування – спеціальність "Системне програмування" – (СП). Така орієнтація реалізується шляхом введення вузько профілюючих навчальних дисциплін та шляхом перерозподілу часу на вивчення конкретних тем між окремими спеціальностями.

Всі освітні програми по кафедрі СКС повністю відповідають рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ-CS (The Association for Computing Machinery / The Institute of Electrical and Electronics Engineers - Computer Society) - світового авторитета з питаннь розробки навчальних планів та програм в галузі комп'ютерної інженерії та комп'ютерних наук. Вони також узгоджені з відповідними навчальними програмами, прийнятими в кращих Університетах Європи та Північної Америки.

Особливістю графіка навчального процесу по кафедрі СКС є можливість вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом всіх років навчання, неперервність підготовки з математики та програмування. В процесі навчання для виконання лабораторних робіт, курсових робіт та проектів використовуються найсучасніші комп'ютерні системи та мережі, операційні середовища, мови програмування, пакети прикладних програм.

В межах фахової компетентності студенти вивчають закони природи та суспільства, принципи та системи технологій, етичні та естетичні норми і правила поведінки окремих особистостей, груп, суспільства в цілому, еволюційний розвиток науки, техніки, культури, історичне минуле та його вплив на сучасність і майбутнє. Навчальні дисципліни забезпечують виховання критичного логічного та творчого мислення, спроможності до ефективних асоціацій і спілкування в усній та письмовій формах, вміння робити як кількісний, так і якісний аналіз та висновки з нього, розвиток здібностей та створення умов для засвоєння знань, умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

 

На контрактній основі додатково пропонуються для вивчення дисципліни, що орієнтують майбутніх фахівців на ринкові умови їх діяльності: маркетинг та менеджмент в комп`ютерному бізнесі, комп`ютеризована розробка бізнес-планів, комп`ютеризований бухгалтерський облік на малих підприємствах.

Під час навчання студенти мають можливість займатися науковою роботою: брати участь у науково-дослідних та експериментальних роботах, що виконуються на кафедрі, у науково-практичних семінарах і конференціях. Найбільш талановиті і здібні випускники за результатами навчання та захисту кваліфікаційних дипломних робіт можуть бути рекомендованими для вступу до аспірантури.

На четвертому та п’ятому курсах денної форми навчання студенти-чоловіки можуть навчатися на факультеті військової підготовки. По завершенні дворічного циклу навчання, успішного складання іспиту з військової підготовки та захисту кваліфікаційної роботи випускникам присвоюється військове звання "лейтенант запасу".

Абітурієнти, які не набрали необхідної кількості балів, мають можливість навчатися на контрактній основі. За результатами набору минулих років загальна кількість набору контрактних студентів складає приблизно половину всіх зарахованих студентів. Студенти, що навчаються на контрактній основі після закінчення чергового навчального семестру при наявності вакансій можуть бути переведені на держбюджетні місця за конкурсом (на підставі особистого рейтингу).

Для всіх бажаючих після чотирьох років навчання відкривається можливість одержання другої вищої освіти за вечірньою формою навчання за такими напрямками: лінгвістика, правознавство, менеджмент та маркетинг, соціологія тощо.

По закінченні навчання такі студенти одержують два дипломи про здобуття вищої освіти.

Студенти мають можливість активно займатися спортом (усіма видами атлетики, боротьбою, тенісом, волейболом, баскетболом, футболом, плаванням, аеробікою, бодібілдингом тощо), брати участь в змаганнях. Для цього наявний спортивний комплекс НТУУ "КПІ", котрий відповідає усім світовим стандартам.

Бажаючі можуть займатися в мистецьких студіях, зокрема образотворчого мистецтва, бального та класичного танцю, в музичних та хорових колективах, командах клубу веселих та кмітливих.

Під час канікул студенти мають можливість відпочивати за пільговими путівками в санаторіях, будинках відпочинку та студентських туристичних таборах, що розташовані на узбережжях Чорного та Азовського морів, а також у Карпатах та на Київщині.

Для тих, хто бажає оздоровитися протягом навчання, працює спеціальний профілакторій, котрий забезпечує всіх відпочиваючих не тільки якісним дієтичним харчуванням, але й високим рівнем медичного обслуговування.

Студенти мають можливість користуватися бібліотекою НТУУ "КПІ" ім. Г.І.Денисенка - однією з кращих науково-технічних бібліотек Європи.

Студентам-некиянам надаються для проживання місця у гуртожитках, розташованих поруч з навчальними корпусами, а студентам з власними родинами – окремі кімнати в спеціальних сімейних гуртожитках. Студентам з малозабезпечених сімей надається матеріальна допомога.

Випускники спеціальностей КСМ, СКС та СП постійно користуються підвищеним попитом на вітчизняному та зарубіжному ринках праці. 

 

Українська